הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 
בס"ד 
מכבי     פאי   חתך
HolyClock.com
 דיקרנוסא       
 


מונה כניסות : 1101811

ים 18


ספר שמות

פרשת - כי תשא (ל'-יא' לד')

 מתוך אזמרה - הרב אליהו גודלבסקי  שליט"א- (עפ"י מישנתו של רבי נחמן מברסלב זיע"א)

(ויקהל משה ... (שמות לה א

וזהו בחינת (שמות לה): ויקהל משה וכו' והזהירם על מלאכת המשכן. ומקדם הזהירם על שמירת שבת להורות שמלאכת המשכן אינה דוחה שבת כמו שאמרו רבותינו ז"ל (רש"י שם). ולכאורה קשה מהיכן עלה על הדעת שמלאכת המשכן דוחה שבת הלא אין שום מצווה שאין זמנה קבוע דוחה שבת
אך העניין כי מלאכת בנין המשכן וכליו זה בחינת בנין היכל הקדש (דהינו לקרב נפשות לה' יתברך) כי על ידי בנין המשכן שרתה השכינה בישראל ונתקרבו ישראל לאביהם שבשמים ושבו בתשובה שכל זה הוא בחינת בנין היכל הקודש המבאר בהתורה  "היכל הקדש"  (לקוטי מוהר"ן א' - סימן נ"ט) כי כמו שנבנה המשכן בגשמיות שעקרו היה בשביל ההיכל הקדש שהוא לפני הכפורת אשר שם הארון כמו כן נבנה משכן והיכל הקדש ברוחניות מנפשות ישראל שנתקרבו לה' יתברך על ידי משה שהחזירן בתשובה. נמצא שבנין המשכן הוא בחינת בנין היכל הקדש שזה העסק יקר וחשוב מאד מאד אצל ה' יתברך יותר מכל העבודות שבעולם כי זה עקר גדולתו וכבודו של ה' יתברך כשהרחוקים ביותר נתקרבים אליו כמו שמובא שם בהתורה הנ"ל מאמר הזהר הקדוש (יתרו סט.): כד אתי יתרו כדין אתיקר ואתעלי שמא דקדשא בריך הוא עלא ותתא [כשבא יתרו ואמר וכו' אז התייקר והתעלה שמו של הקדוש-ברוך-הוא למעלה ולמטה] וכמו שכתוב בזוהר הקדוש עוד בכמה מקומות (תרומה קכח:): זכאה מאן דאחד בידא דחיביא [אשרי מי שאוחז ביד הרשעים]. וזה העסק של בנין היכל הקדש מנפשות ישראל המתקרבים על ידו לה' יתברך שהוא בחינת בנין המשכן כנ"ל זהו בחינת שמירת שבת כמו שכתוב בהתורה הנ"ל על מאמר הזהר (בראשית ה:): את שבתותי תשמרו דא עגולא ורבוע דלגו וכו' עין שם היטב
ועל כן היה עולה על הדעת שמלאכת המשכן הוא דוחה שבת מאחר שמלאכת המשכן הוא בחינת בנין היכל הקדש שזהו בעצמו בחינת שמירת שבת בחינת את שבתותי תשמרו הנ"ל על כן הזהירנו ה' יתברך מקדם על שמירת שבת. ובכל מקום שהזהיר על מלאכת המשכן הזהיר מקדם על שבת להורות שאין מלאכת המשכן דוחה שבת... (לקוטי הלכות - הלכות תערובות ה' – ה)')

(וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון ... (שמות לה ב

עקר השלום כשהגוף נכלל בנפש. כי כל זמן שאין הגוף נכלל בנפש אזי יש מחלוקת גדול בחינת אין שלום בעצמי מפני חטאתי. כי בודאי זה אי אפשר בשום אופן שתתהפך חס ושלום הנפש להגוף לגמרי חלילה כי הנפש נכספת לעולם לשורשה לעשות רצון קונה. ואפילו אם הוא רשע גמור חס ושלום וכבר התגבר גופו על נפשו ביותר על כל זה בפנימיות הנפש בודאי צועקת נפשו מאד מאד בקול מר ועצום מאד ונכספת ומתגעגעת מאד לשוב לשורשה. כי רצון הנפש הוא רצון האמת דהינו רצון השם יתברך. ורצון השם יתברך בודאי נשאר חיים לעולם ואין מי שיוכל לשנות ולבטל רצונו חס ושלום בשום אפן כמו שנאמר: ואתה מרום לעולם ה' וכתיב ימין ה' רוממה. כי בודאי השם יתברך יגמור את שלו כרצונו ויהיה נשלם כוונתו מה שרצה בבריאת עולמו שכל כוונתו היה כדי שהתחתונים דיקא יעבדו אותו דהינו להפך הגוף לנפש. ועל כן בודאי הנפש כוספה חזק תמיד לעשות רצון קונה אפילו אם התגבר הגוף כמו שהתגבר חס ושלום. ועל כן אי אפשר שיהיה שלום לרשעים כמו שנאמר: אין שלום אמר ה' לרשעים כי תמיד יש מחלוקת בין הנפש והגוף. ומשם נשתלשל כל מיני מחלוקות שבעולם. ועל כן אין שלום כי אם כשזוכין להגביר הנפש על הגוף עד שיתהפך הגוף לנפש שאז הוא השלום בשלמות באמת. כי הצדיקים זוכין לשבר הגוף לגמרי עד שנתבטל רצון הגוף לגמרי ונתהפך לנפש ממש שזה עיקר השלום. ועל כן לעתיד לבא שאז יזכו הכול לזה על כן יהיה אז השלום המופלא בעולם כמו שנאמר: וגר זאב עם כבש וכו' כי אז יכללו הכל ברצונו יתברך ויהיה נכלל בחינת בהמה באדם גוף בנפש וכו' שזהו עקר השלום. ועל כן נקרא שבת שלום כי שבת הוא בחינת התגברות הנפש על הגוף בחינת עולם הבא שזה בחינת שלום. (לקוטי הלכות - הלכות חדש ג' - אות ט' לפי אוצר היראה – שלום - כ"ה)

(ששת ימים תעשה ... (שמות לה ב 

... וזה בחינת (ויקרא כג ג): ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבת 'תעשה' דיקא כי על ידי שבת זוכין שתהיה המלאכה נעשית מאליה. כי עקר קיום של כל ששת ימי המעשה הוא על ידי שבת דהינו על ידי השביתה והמנוחה של שבת על ידי זה עקר חיות ושפע וקיום של כל ששת ימי המעשה כמו שכתוב (בראשית ב ב): ויכל אלקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וכו' ודרשו רבותינו ז"ל (עין רש"י): מה היה העולם חסר? מנוחה בא שבת בא מנוחה כלתה ונגמרה המלאכה. כי עקר קיום כל המלאכות אשר עשה ה' יתברך כביכול בששת ימי בראשית הכל הוא רק על ידי המנוחה והשביתה של שבת. וזה בחינת: ויכל אלקים וכו' 'ויכל' לשון רצון כמו שכתוב (תהלים פד:): נכספה וגם כלתה נפשי וכמו שכתוב (שמואלב יג): ותכל נפש דוד וכו' כי עקר קיום ימי החול הוא רק על ידי הארת הרצון שמאיר בשבת:
ובבחינה זו צריך האדם לעשות כל המלאכות והמשא ומתן בששת ימי המעשה לידע ולהאמין באמת שהוא אינו עושה כלל רק הכל בכח ה' כמו שהזהיר אותנו ה' יתברך על זה כמו שכתוב (דברים ח): פן תאכל ושבעת וכו' ואמרת בלבבך כחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה וכו'. כי צריכין לזכר זאת מאד מאד לבלי לטעות ולשכח חס ושלום לאמור בלבו שהוא בעצמו עושה איזה עשיה ועבדא חס ושלום כי זה בחינת כחי ועצם ידי עשה וכו'. רק צריכין לזכר את ה' כמו שכתוב (שם): וזכרת את ה' אלקיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל כי הכל בכח ה' לבד והמלאכה נעשית מאליה בבחינת: ששת ימים תעשה מלאכה וכו' בבחינת מלאכת המשכן כי כל הל"ט מלאכות נעשין ונתברכין רק על ידי שבת שאז הוא בטול כל הל"ט מלאכות על ידי שמקבלין אז הארת הרצון שמשם כל הפרנסה ... (עיין לקוטי מוהר"ן ב' - סימן ז)'
וזה בחינת (תהלים קמז): לא בגבורת הסוס יחפץ לא בשוקי האיש ירצה רוצה ה' את יראיו. כי בתחילה מדבר המזמור מבחינת המשכת השפע והפרנסה כמו שכתוב שם מקדם: המכין לארץ מטר וכו' נותן לבהמה לחמה וכו' ואחר כך מפרש הפסוק שכל זה אינו תלוי חס ושלום בפעולות האדם רק הכל ברצון ה' לבד. וזהו: לא בגבורת הסוס יחפץ לא בשוקי האיש ירצה רוצה ה' את יראיו. כי עקר השפע והפרנסה אינה על ידי השתדלות האדם חס ושלום בגבורת הסוס ובשוקי האיש שהולך ונוסע ומשתדל בשביל פרנסה רק העקר הפרנסה הוא רק על ידי הארת הרצון שממשיכין משבת לששת ימי החול. וזהו: רוצה ה' את יראיו שעקר הפרנסה הוא רק על ידי הארת הרצון... (לקוטי הלכות - הלכות שבת ג' – ג

(וביום השביעי ... (שמות לה ב 

עקר הזביחה והשחיטה של היצר הרע וחילותיו שעוסקין לטבוח ולשחוט בני האדם העקר הוא על ידי שעוסקין להכניס בהם מחשבות רעות שעל ידי זה עקר הזביחה והשחיטה שלהם. והעקר לוכד את האדם במחשבות של תאוות ממון כי בזה האדם טרוד מאד במחשבתו כל ימי חייו כי אין אדם מת וחצי תאוותו בידו וכל מה שיש לו יותר חסר לו ביותר ואינו ממלא תאוותו לעולם. והנה מחמת שהמחשבות כרוכים ונסבכים זה בזה מאד על ידי זה הולכין מרעיון לרעיון וממחשבה למחשבה עד שבאים על ידי זה למה שבאים חס ושלום. והעצה הכללית לזה הוא שפתאום יעמוד האדם וינוח וישבות ויהיה שב ואל תעשה במחשבתו. וזה בחינת שבת שבתוך כל הטרדות והבלבולים והרעיונים הרבים והמחשבות יבטל את עצמו לגמרי וינוח וישבת בבחינת שבת כי באמת המחשבה ביד האדם תמיד להטותה כרצונו רק כשנתבלבל במחשבות ורעיונים הרבה נדמה לו שקשה לו לשוב ולצאת מהם אבל עקר העצה שפתאום יעמוד וישבות ויבטל עצמו כי זה כלל גדול בענין המחשבות שהעקר הוא שב ואל תעשה כי אם ירצה לעמד נגדם ולסתרם יהיה נלכד יותר על כן העקר להיות שב ואל תעשה מעתה על כל פנים שבתוך תוקף בלבול המחשבות יעמוד וינוח ולא יחשוב עוד. ולפעמים צריך לזה בטול דקדושה באמת הינו שיבטל עצמו לגמרי ויזכר בהשם יתברך ויבטל את עצמו לגבי אור האין סוף יתברך. וזהו בחינת שבת שצריך האדם לזכור תמיד ולהמשיך על עצמו קדושת שבת גם בימי החול הינו שבתוך כל הבלבולים יעמוד וינוח בבחינת שבת ועל ידי זה ינצל מכל המחשבות רעות. (לקוטי הלכות - הלכות שבת ו' - אות ח'; עיין אוצר היראה - שבת - מ"ב לפי אוצר היראה – מחשבות והרהורים – ז)'

(יהיה לכם קדש שבת ... (שמות לה ב 

הצדיק האמת הוא בחינת שבת כמו שאמרו החבריא לרבי שמעון בן יוחאי אנת הוא שבת וכו'. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל לענין קדושת שבת שמי שמהלך במדבר ואינו יודע מתי שבת מונה ששה ימים ומקדש שביעי. ואמרו שם שגם בכל הששה ימים אסור לעשות מלאכה כי אם כדי חייו לבד וביום השביעי עושה גם כן מלאכה כדי חייו ומאי נפקא מינה במה שמקדש שביעי היא רק לקדושי ואבדלתא. כמו כן גם לענין ההתקרבות אל הצדיק עכשו אחר שנתבלבל העולם מאד על ידי הקטגוריא שבין התלמידי חכמים עד שאין אחד יודע האמת לאמתו מי הוא הצדיק האמתי שיוכל לתקן אותו בשלימות ומחמת זה יש שחולקים לגמרי על כל הצדיקים שהיו מימות הבעל שם טוב זצ"ל ואומרים שמאמינים לכל דבריהם של החולקים זה על זה ועל כן אינם מאמינים בכלום. אבל באמת לא כך הוא המידה כי אדרבא אנו צריכים להאמין בכולם. כי רק מכת העוסקים בחכמות חיצוניות ומעמידים יסודות על דברי האפיקורסים המפרסמים אריסטו וחבריו ימח שמם ופונים עורף מהגמרא הקדושה ומדברי רבותינו ז"ל מהם צריכים להתרחק בתכלית הרחוק. אבל כל אלו הצדיקים והכשרים המתנהגים על פי דברי רבותינו ז"ל בגמרא ומדרש וזהר הקדוש וכתבי הארי ז"ל והבעל שם טוב ותלמידיהם זצ"ל בודאי אסור לחלוק על שום אחד מהם רק להאמין בכולם. וזה ממש ענין הנ"ל שאמרו רבותינו ז"ל שמי שאינו יודע מתי שבת היינו מי הוא הצדיק האמת שהוא בחינת שבת אזי צריך לקדש כל הימים בקדושת שבת דהינו שצריך להאמין בכולם ויחזיק את כולם בבחינת קדושת שבת ואסור לעשות מלאכה כי אם כדי חייו. כי צריך לפרש את עצמו מטרדות עולם הזה ולא יעשה מלאכה ועסק כי אם זמן מעט כדי חייו בצמצום ושאר כל היום יעסוק בתורה ותפלה וכו' ולבקש הרבה מהשם יתברך שיזכה למצוא את הצדיק האמת מבחר הצדיקים שעל ידו עקר תקון נפשו. ועל כן אמרו רבותינו ז"ל אף על פי שמקדש את כלם לענין אסור מלאכה רק כדי חייו אף על פי כן מונה ששה ומקדש שביעי. כי אף על פי שהוא צריך להאמין בכל הצדיקים אף על פי כן יבחר לו אחד מהם שיהיה קדוש אצלו בבחינת שבת לגמרי להתקרב אליו ביותר עד שיזכה למצוא באמת את הצדיק השלם בתכלית השלימות שעל ידו עקר תקונו כנ"ל. (לקוטי הלכות - הלכות שבת ד' - אות י"ג. עיין אוצר היראה - אמונה - אות ל"ד לפי אוצר היראה - צדיק - ע"ו)

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

פרק בהיסטוריה: כך נוצר עגל הזהב (פרשת כי תשא)

מהמאורעות שהובילו לחטא החמור עד למחילת האלוקים

http://w2.chabad.org/images/global/spacer.gif

מרד

לאחר מתן תורה עלה משה להר סיני והבטיח לבני ישראל לשוב אחרי ארבעים יום. היום הארבעים הגיע ובני ישראל הפכו דואגים ועצבניים. במשך היעדרויותיו הארוכות של משה, האספסוף המצרי שליווה את בני ישראל מאז יציאתם ממצרים הפיץ את השמועה שמשה לא ישוב לעולם וכי מוטב להם לבחור מנהיג אחר שיתווך בינם לבין אלוקים. בני ישראל לא הבינו שמשה התכוון לשוב רק לאחר ארבעים יום. לכן, כאשר הגיע יום ט"ז בתמוז, שהיה היום הארבעים מאז ההתגלות על הר סיני, ומשה לא שב, הם התנפלו על אהרון ועל חור, בנה של מרים, שנטל לידיו את ההנהגה הזמנית על המחנה היהודי, ודרשו ליצור פסל שימלא את מקומו של משה.

לשווא ניסה חור להניא את קבוצת מנהיגי הכנופיה הנלהבים מתוכניתם. סירובו לבצע את התוכנית עורר את זעמם במידה כזאת, שהם הרגו אותו. כעת ראה אהרון שהסיכוי לעצור בעדם הוא קטן מאוד. לכל היותר יסבול הוא – אהרון עצמו – גורל דומה, ותוצאת העניין תהיה שבני ישראל יחטאו בפשע בל-יימחה של רצח הכוהן הגדול.

אהרון מנסה להרוויח זמן

אהרון ידע שמשה ישוב בבוקר המחרת. לכן הוא החליט להרוויח זמן. הוא ביקש מכולם להביא לו את תכשיטיהם ואת תכשיטי נשותיהם כדי לעשות להם פסל. כך, הוא חשב לעצמו, הוא ידחה את כל העניין, מאחר שהוא ציפה שבני העם יסרבו להיפרד מתכשיטיהם היקרים. אך בניגוד לציפיותיו, האספסוף מסר לו בהתלהבות את הזהב שלהם (אף כי הנשים סירבו להיות חלק מן העניין). לאהרון לא נותרה ברירה כי אם לקחת את ערימת טבעות הזהב, השרשראות והצמידים שנערמו לפניו ולהשליכם לסיר ההיתוך. המכשפים שהיו בין האספסוף המצרי השתמשו בשמות כישוף כדי לגרום לזהב להפוך לעגל.

כאשר בני ישראל ראו את עגל הזהב הם רצו לסגוד לו. אולם אהרון עשה מאמץ נואש נוסף כדי לדחות את הסגידה לאליל. הוא אמר לבני העם שביום המחרת הוא יבנה מזבח ויכריז על יום חג מיוחד.

בינתיים הודיע אלוקים למשה שהיה עוד בהר על החטא שחטאו היהודים ועל העונש החמור שמצפה להם. הם ימותו, ואילו עם חדש שיקום מצאצאיו של משה ימלא את מקומם כעם הנבחר.

משה היה במצוקה גדולה. במילים נוגעות ללב הוא התפלל והתחנן בפני אלוקים לחוס על העם היהודי. משה העלה את זכר בריתו של האלוקים עם אברהם, יצחק ויעקב ולמענם התחנן לאלוקים שייתן להם סליחה ומחילה. לבסוף נעתר אלוקים והבטיח לחוס על בני ישראל.

שיבתו של משה

משקיבל את הבטחת אלוקים למחול לבני עמו, משה ירד מהר סיני. בדיוק ארבעים יום חלפו מאז שעלה על ההר. הוא נשא בידיו את לוחות הברית, שאלוקים עצמו חרת עליהן את עשרת הדיברות. למרגלות ההר המתין לו תלמידו יהושע ויחדיו הם הלכו לעבר מחנה ישראל.

כשהתקרבו אל המחנה הגיעו לאוזניהם קולות שמחה וצהלה. כעבור זמן קצר ראה משה את אשר התרחש. בייאושו הוא השליך את לוחות הברית והם נשברו לרסיסים. עם המסוגל לסגוד לעגל זהב זמן כה קצר אחרי שעמד לפני אלוקים ושמע את קולו האומר "לא תעשה לך פסל וכל תמונה", לא ראוי לאוצר הזה – כך חשב משה. לאחר מכן הוא לקח את עגל הזהב, טחן אותו עד דק, זרה אותו על פני המים והשקה במים האלה את בני ישראל. בכך הוא הראה להם את ריקנותו של הפסל שלהם ואת האיוולת שבמעשה שעשו.

ענישת החוטאים

לאחר שהתמקם בשער המחנה, אמר משה: "מי לה' אלי", כלומר, מי שעומד לצדו של אלוקים, שיבוא אלי! כל שבט לוי התאסף סביבו ומשה הורה להם להרוג את כל מי שחטא בסגידה לעגל הזהב, ללא הבדל מעמד או קירבת משפחה. באותו יום, שהיה י"ז בתמוז, נהרגו שלושה אלפים מבני ישראל כעונש על החטא שחטאו בכך שסגדו לאלוקים זרים.

כפרה

ביום המחרת אמר שוב משה לבני עמו כי הם חטאו חטא גדול נגד האלוקים וכי הוא הולך כעת להתפלל לכפרתם. משה עלה להר סיני והתפלל לאלוקים במשך ארבעים יום וארבעים לילה, בעוד בני עמו מבכים את מתיהם ומכפרים על חטאם.

לוחות ברית חדשים

לאחר שמשה ירד מהר סיני, אלוקים אמר לו לחרות זוג לוחות חדש, דומה לזה שקיבל בפעם הראשונה. לאחר מכן הוא יצטרך לעלות בפעם השלישית על הר סיני כשבידיו לוחות האבן, ואלוקים יחרות עליהן את עשרת הדיברות כפי שעשה בפעם הראשונה.

ביום א' באלול עלה משה להר סיני ושהה במחיצת אלוקים בפעם השלישית למשך ארבעים יום וארבעים לילה, כשהוא נמנע ממזון ומשינה. אלוקים חרת את עשרת הדיברות על לוחות הברית ואמר למשה שהוא סולח לבני ישראל.

אלוקים סולח לבני עמו

משה עמד על הר סיני כשהוא מחזיק את לוחות הברית בידיו ואלוקים הורה לו כיצד צריכים בני ישראל לכפר על חטאיהם דרך חזרה בתשובה ותפילה. אלוקים הכריז על "שלוש עשרה מידות" שבני ישראל יצטרכו לדקלם בימי הכפרה שלהם: "ה' ה' א-ל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים נושא עוון ופשע וחטאה ונקה לא ינקה, פוקד עוון אבות על בנים ועל בני בנים ועל שילשים ועל רבעים" (שמות לד, ו-ז).

משה השתחווה בפני אלוקים ואמר: "אם נא מצאתי חן בעיניך אד-ני, ילך נא אד-ני בקרבנו כי עם קשה עורף הוא וסלחת לעווננו ולחטאתנו ונחלתנו" (שם, פסוק ט).

בתשובה לכך השיב אלוקים למשה: "הנה אנוכי כורת ברית נגד כל עמך אעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים וראה כל העם אשר אתה בקרבו את מעשה ה' כי נורא הוא אשר אני עושה עמך" (שם, פסוק י).

ביום העשירי בחודש תשרי – ביום כיפור – משה חזר למחנה ישראל כשלוחות הברית בידיו. פניו של משה קרנו באור שמימי שהפחיד את אהרון ואת שאר בני ישראל. כשמשה קרב אליהם הם נסוגו ביראה. כשמשה הבין את המתרחש, הוא כיסה את פניו בצעיף – "וייתן על פניו מסווה" (שמות לד, לג) ומיד החל ללמד את בני ישראל את כל תוכן התורה שאלוקים נתן לו על הר סיני.

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 

 המלצה

גל – אור היקרה:

תודה רבה לך על הטיפול החם והמסור

והתעקשת אפילו שיגמר הטיפול, לעזור

לי תמיד.

תודה רבה רבה לך ולבורא עולם על

ההשגחה הפרטית ששלח אותך לחיי:)

                         ליהי
 


רבות בנות בנו אתרים ואת " עלית על כולנה

יישר כוח על פועלך לזיכוי הרבים
באתר מלא תוכן שהינו מעניין,
מחזק,מעודד ומשמח!!!

ממליצה לכל אחד ואחת להיעזר בו
לעבודת ה' ב-ש-מ-ח-ה......

נוכחתי לראות כי רבות בנות בנו
אתרים ומבחינתי  " את עלית על כולנה..."

                       אסתר

לאור – העין השלישית

תודה רבה מעומק הלב צדיקה על הכללללללללל 

                             ש.

גלאור המקסימה!

כשמך כן את.. גל של אור.. שופעת אהבה ואור ללא מחסור!

פניתי אלייך כשאני לגמרי באפילה, דואגת וחולה..

מייד כשראית באיזו מצב נמצאתי באהבה ודאגה אין קץ מזור שלחת לי...

כשנוכחת שאין באפשרותי לשלם במעות לרגע לא חששת מפני הבאות.. התקשרת דאגת התעניינת

ואותי רצית להושיע .. מי ייתן שבורא עולם שפע עלייך ישפיע!!

שתזכי עוד לסייע ולעשות ואשמח שאותי תזכירי בתפילות :)

ה... בת - חנה

גל – אור שבת – שלום 

תודה על העזרה והתמיכה, תודה שאת תמיד שם

בשביל להקשיב ולייעץ על כל דבר ודבר,

מקווה בעזרת ה' שהכל יהיה בסדר בסיום

התהליך שהתחלנו :) .. ושנזכה לבשורות

טובות והמון חיוכים.. ואמונה שלימה

וחיים בריאים ותקינים 

                            ettior 

לאור העין השלישית:

אין סוף תודות, על אוזן קשבת תמיד,

על אמפטיה  וטוב לב שלך שאין לו גבולות.

הצלת את חיי כפשוטו!!! ממליץ בחום

                   אחיקם ה. - חיפה

 

לגל – אור היקרה

כל – כך הרבה יראת שמים, נעימות ועדינות

נפש יש בך.

שהקדוש ברוך – הוא יברך אותך בכל – טוב

מעומק הלב ומיליוני תודות על כל העזרה עם הבת.

                  פיניש א. - פריז

אור העין השלישית

אתר מושקע ביותר, מלא בתוכן מעניין,מחזק,מחכים  ומשמח. ברכה והצלחה לבעלת האתר.

מומלץ ביותר

                    יוסף ט.

לאור העין השלישית

 המלצה חמה ותודה

                נועה

לאור המקסימה

"לאור העין השלישית",תודה על העזרה ועל הטוב לב שלך.

עזרת לי המון את שליחה של הקדוש ברוך הוא.

את אישה נעימה,עוזרת תומכת מקשיבה ומקסימה.

תודה רבה על הכל ושהשם יחזיר לך בטוב ורק טוב

 ושמחה ובריאות וכל השפע והישועות

 ישכנו אצלך ובני משפחתך בע"ה.

באהבה גדולה מורן:)

 

 

 

                                                           
   
                                                                               
HolyClock.com
logo בניית אתרים